...
Hi! I'm

Mr. Cường

  • Họ và tên: Ngô Đức Cường
  • Điện thoại: +84 383.808.858
  • Mail: Duccuong261293@gmail.com
  • Address: Bình Dương – Việt Nam
  • Học vấn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.
  • Công việc: Kiếm tiền online – Kinh doanh và đầu tư online.
  • Sở thích: Thích kiếm thật nhiều tiền để mua những món đồ mình thích, thích làm việc tự do và chia sẻ những kiến thức mình học được trong quá trình làm việc online.
  • Blog: Techhow.vn là trang blog công nghệ chia sẻ những thủ thuật về điện thoại, máy tính và những thông tin hữu ích mới nhất về công nghệ.

Mr. Cuong

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.